Автопарк
Новини
Застраховки
Към магазина

Услуги

Общи условия за ползването на "Мултибричи карта"

Общи условия за използването на клиентска карта по програма "Муултибрички карта" на "Бричка" ЕООД

I. ДЕФИНИЦИИ

„Бричка“

означава Бричка“ ЕООД, ЕИК: 201470777, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. “Христо Смирненски” № 64

„Мултибри4и карта“

означава дигитална карта в приложението Cardbox, която се съхранява в Приложението, съдържаща името и логото на „Бричка“ и баркод или идентификационен код с уникален номер, създаден при издаването й.

„Ползвател“

означава лице на възраст над 18г., което притежава Мултибри4и карта, издадена на нейно/негово име;

„Партньор“

означава юридическо, физическо лице или ЮЛНЦ, което предоставя отстъпки на Ползвателя

II. Предмет

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Бричка“ и Ползвателите, относно придобиването и ползването на „Мултибри4и карта“.

III Условия за придобиване на„Мултибри4и карта“

3.1. Всяко физическо лице, което има навършени 18 г., може да получи Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“ на „Бричка“ ЕООД.

3.2. Общите условия, валидни за използване Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“ са достъпни и в електронен вариант на интернет страницата на „Бричка“: https://bri4ka.com/ .

IV.Условия за ползване на „Мултибри4и карта“

4.1. Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“ е издадена от „Бричка“ ЕООД.

4.2. Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“ дава право на Ползвателя ù да ползва отстъпка в търговските обекти на партньори, с които „Бричка“ ЕООД е сключило договори за присъединяването им към Програмата „Мултибри4и карта“. Конкретните отстъпки, които Ползвателят може да ползва към момента на покупката, са описани в интернет страницата на „Бричка“ ЕООД https://bri4ka.com/.

4.3. „Бричка“ може да информира Ползвателя за условията за ползване на Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“ и за промяна по тях на своята уеб страница www.bri4ka.com, както и във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/Bri4ka/ .

4.4. Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“ не е банкова карта, не е средство за разплащане и не може да бъде продавана, дарявана или отдавана под наем на трети лица.

4.5. Всяко лице, което ползва картата, се съгласява с Общите условия, валидни за използване на Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“.

4.6. Ползвателят има право да се откаже от ползване на Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“. Отказът следва да бъде заявен писмено чрез изпращане на съобщение на имейл: [email protected]. В имейла се посочва номера на притежаваната от него Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“. Отказът следва да бъде потвърден по имейл от „Бричка“.

V.Активиране и блокиране на „Мултибри4и карта“

5.1. Клиентска карта по програма „Мултибри4и карта“ се активира след като бъде направена регистрация в приложението Cardbox и се поиска картата електронно. Веднага след одобрение в приложението картата се активира и е без срок на валидност. „Бричка“ има право да промени срока на валидност на картата, като обяви новия срок в Общите условия на интернет страницатa на „Бричка“ ЕООД: bri4ka.com.

5.2. В случай, че Ползвателят не спазва Общите условия, „Бричка“ има право да блокира притежаваната от него карта незабавно и без уведомление.

VI. Използване на лични данни

С участието си в Мултибри4и карта картодържателят дава право на “Бричка“ ЕООД да използва посочената лична информация единствено за издаване и участието му в Мултибри4и карта и се съгласява с възможността да получава на посочените адрес, телефон и e-mail съобщения за промоции и отстъпки, на които има право като участник в Мултибри4и карта.

6.1. За лични данни на Ползвателя се считат:

а) име и фамилия;

б) мобилен телефонен номер;

в) e-mail адрес;

6.2. След заявка на клиентска карта „Мултибри4и карта“ в приложение Cardbox, Ползвателят се съгласява със събирането и обработването на личните му данни.

6.3. Събраните лични данни се обработват за следните цели:

а) за да бъде издадена клиентска карта по програмата „Мултибри4и карта“ на името на Ползвателя;

б) Ползвателят да получава информация за актуални новини и оферти свързани с дейността на “Бричка”.

6.4. Ползвателят има всички права по ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679, вкл. има правото да откаже ползване на личните му данни. Отказът следва да бъде изпратен на имейл адрес: [email protected]. Получаването на отказа следва да бъде потвърдено по имейл от “Бричка” ЕООД.

6.5. Личните данни се обработват в съответствие със ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679. “Бричка” и служителите на Cardbox полагат дължимата грижа и отговарят за защита на личните данни в съответствие с приложимите нормативни актове.

VII. Отстъпки по „Мултибри4и карта“

7.1. Мултибри4и карта дава възможност на притежателите и да пазаруват в различни търговски обекти, супермаркети и бензиностанции на наши партньори като ползват гарантирани отстъпки. Отстъпките в партньорската мрежа на „Бричка“ ЕООД може да видите на интернет страницта: bri4ka.com

Участието в клуба е напълно безплатно. Всеки клиент, автоматично получава правото да му бъде издадена безсрочна карта. Тя се издава на момента в приложението Cardbox. Издаването на Мултибри4и карта не е обвързано с покупка.

VIII.Други условия:

8.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от „Бричка“. Новите/изменени Общи условия влизат в сила от 1-о число на месеца, следващ публикуването им на интернет страницата на „Бричка“ ЕООД: bri4ka.com. „Бричка“ се задължава да публикува на интернет страницата на „Бричка“ ЕООД: bri4ka.com. новите/изменени Общи условия до 15-о число на месеца, предхождащ влизането им в сила. Ползвателите имат право да възразят срещу новите/изменени Условия до последно число на месеца, в който те са публикувани, като изпратят имейл на [email protected]. В случай, че не подадат възражение срещу тях в посочения срок, новите/изменени Общи условия се считат за одобрени от Ползвателя.

8.2. За неуредените от тези Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

8.3. Всички спорове, породени от настоящите Общи Условия или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.

Последна актуализация: 04.12.2019 г.

Автомобилът е страст
cartcrossmenuarrow-up